Všeobecné obchodné podmienky predaja služieb


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
1. Viera Jurišová-Tandemzoskok.com (ďalej len Tandemzoskok.com) - miesto poskytovania služby pre čerpanie darčekových poukazov prevádzkuje internetové stránky umožňujúce klientom objednať darčekový poukaz na služby z ponuky poskytovaných služieb (Tandemový zoskok padákom, Sólo zoskok padákom, Externý videozáznam, Handy videozáznam GOPRO, atď...) - ďalej len "služby". Tieto Všeobecné obchodné podmienky predaja darčekových poukazov sú vystavené elektronicky v aktuálnej verzii na adrese, kde je možné vykonať objednávku darčekového poukazu, tj. https://www.tandemzoskok.com/darcekovy-poukaz/
Tandemzoskok.com vystaví poukaz na služby aj bez overenia u klienta, ak spĺňa objednávka všetky náležitosti k tejto činnosti potrebnej. Klient je povinný poskytnúť Tandemzoskok.com všetky náležitosti potrebné k riadnemu zabezpečenie a poskytnutie služieb, najmä pravdivo a úplne vyplniť
objednávku a v stanovenom termíne uhradiť platbu za darčekový poukaz. Ak je klientom právnická osoba, musí poveriť svojho oprávneného zástupcu, ktorý bude s Tandemzoskok.com komunikovať a ktorý zoznámi svojich účastníkov s poskytovanými službami, s podmienkami a informáciami ktoré
obdrží od Tandemzoskok.com .
2. Tandemzoskok.com má tiež právo odmietnuť objednávku, ktorá nespĺňa požiadavky nutné na objednanie služieb, prípadne sú údaje v objednávke neúplné, nepresné alebo rozporuplné alebo aj tie, kde klient uvedie telefonický kontakt, na ktorom ho nie je možné v pracovnej dobe Tandemzoskok.com tj. PO – PIA od 8.00 - 16.00 hod. zastihnúť.
3. Tandemzoskok.com si vyhradzuje právo odmietnuť klienta, ktorý opakovane zasiela objednávky neúplne alebo nesprávne vyplnené alebo také, ktoré vyplní s vedomím, že darčekový poukaz úmyselne neobjedná.
4. Pre klienta sú záväzné informácie, ktoré dostane ako potvrdenie o prijatí objednávky darčekového poukazu emailom spoločne s predfaktúrou a všeobecnými obchodnými podmienkami predaja darčekových poukazov, zaslané od Tandemzoskok.com . Klient je povinný si zásielku skontrolovať a prípadné nezrovnalosti na darčekovom poukaze či na predfaktúre ihneď oznámiť pracovníkovi Tandemzoskok.com (emailom tandemzoskok@atlas.sk), ktorý opravu zaistí a zašle opravený darčekový poukaz či predfaktúru späť. Ak tak klient neurobí, nebude na tieto chyby či nezrovnalosti pri príchode do Tandemzoskok.com braný ohľad.

PLATBA DARČEKOVÝCH POUKAZOV
5. Platba darčekového poukazu prebieha vždy vopred, pred fyzickým čerpaním služieb v 100% krytí celkovej sumy ( úhrada vopred na základe zaslanej predfaktúry ) pri objednávke darčekového poukazu na internetovej stránke www.tandemzoskok.com
6. Platbu za darčekový poukaz možno vykonať prevodom na číslo účtu na vystavenej
predfaktúre, alebo v hotovosti na mieste pred fyzickým čerpaním služby.
7. Darčekový poukaz je vydaný a zaslaný na korešpondenčnú adresu uvedenú v objednávke až na základe obdržania platby prevodom v peňažnom ústave VÚB banka a.s. na čísle účtu Tandemzoskok.com SK2602 00000000248062958 .(Variabilný symbol je uvedený na predfaktúre).

ČERPANIE A PLASTNOSŤ DARČEKOVÝCH POUKAZOV
8. Držiteľ poukazu môže služby čerpať iba jednorázovo bez možnosti priebežného čerpania.
9. Darčekový poukaz je platný v prípade, že je uhradený, opatrený dátumom platnosti, pečiatkou a podpisom poverenej osoby Tandemzoskok.com.
10. Pred čerpaním služieb darčekového poukazu je nutné sa informovať o prevádzkovej dobe Tandemzoskok.com a jeho čiastkových aktivitách a to na www.tandemzoskok.com, emailom na tandemzoskok@atlas.sk alebo na telefónnom čísle +421905506185. V prípade nefunkčnej prevádzky služieb, alebo nepriaznivého počasia pre čerpanie služieb, bude zákazníkovi ktorý chce uplatniť darčekový poukaz poskytnutý náhradný termín po vzájomnej dohode oboch strán.
11. Darčekový poukaz je nutné predložiť k overeniu na mieste pred fyzickým čerpaním služieb.
12. Platnosť darčekového poukazu je zvyčajne jeden rok od dátumu vystavenia a je uvedená na spodnej časti poukazu.

13. Po uplynutí doby platnosti, nevyčerpaný poukaz ani jeho časť nemožno spätne preplatiť či nahradiť inými službami.
14. Ak zákazník nevyužije poukaz počas jeho platnosti, hodnota poukazu prepadá bez náhrady.

STORNO A ZMENY DARČEKOVÉHO POUKAZU
15. Hodnotu darčekového poukazu nie je možné zameniť za hotovosť.
16. Náplň darčekového poukazu je pevne daná a nemožno ju meniť za iné služby v rámci ponuky služieb Tandemzoskok.com.
17. Darčekový poukaz nie je vystavovaný ako cenina, ale ako potvrdenie o zaplatení kúpnej ceny. Prípadné poškodenie alebo strata nie sú dôvodom k zrušeniu jeho platnosti a na písomné požiadanie možno vystaviť duplikát poukazu.
Podmienkou je však predloženie dokladu o zakúpení darčekového poukazu (potvrdenie úhrady predfaktúry).
18. Storno darčekového poukazu bez storno poplatku, je možné do 6 mesiacov odo dňa vystavenia.
19. Storno je nutné vykonať vždy písomne ​​(e-mailom na adresu tandemzoskok@atlas.sk).
20. V prípade storna platného poukazu nad 6 mesiacov odo dňa vystavenia, ktorý zatiaľ nebol čerpaný a bol riadne uhradený, bude plátcovi poukazu (nie obdarovanému) do 21 dní od doručenia písomného storna, vrátená suma vo výške 70% z kúpnej ceny poukazu.

21. Poukaz je prenosný a môže ho čerpať aj iná osoba ako uvedená na poukaze, po predošlom písomnom oznámení ​​(emailom na adresu tandemzoskok@atlas.sk).

Schválila: Viera Jurišová – konateľka 

 Platné od 1.1.2015

KONTAKT

Viera Jurišová-Tandemzoskok.com, Štefánikova 504/44, 98501 Kalinovo

https://www.tandemzoskok.com

tandemzoskok@atlas.sk

+421 905506185